Massivpapp

Er det plass til hjørnesteinen?

blank


Forutsigbare rammevilkår er nøkkelen til videreføring og utvikling av grønn industri og verdiskaping, ikke bare i Trondheim, men også på nasjonalt nivå.

Blogginnlegg av Kyrre Auran, salgssjef massivpapp, Ranheim Paper & Board.

Historisk veiskille

Vi trenger tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge. Det vil kreve at grønn og fremtidsrettet industri kan vokse i takt med sine omgivelser, også der hvor det bor mennesker.

Akkurat nå står vi ved et historisk veiskille der de lokale beslutningstakerne avgjør om vi fortsatt skal ha sameksistens mellom grønn industri, bolig og handel på Ranheim.

Med stadig økende krav om utfasing av oljeøkonomien, vil industri igjen bli en av pilarene for sysselsetting og innovasjon. På Ranheim ønsker vi å være et lokalt eksempel på bærekraftig verdiskapning som bidrar til dette grønne skiftet. Vi trenger mange slike eksempler for at vi skal lykkes med en av samfunnets hovedutfordringer: Håndtere klimautfordringene og skape nye arbeidsplasser.

blank

Vi i Ranheim Paper & Board AS står midt i et nærområde med sterk vekst. Regulering av arealer rundt fabrikken, og det vi opplever som en svekket oppfatning av fabrikkens viktighet som hjørnesteinsbedrift, er en direkte trussel mot fremtidig vekst og utvikling.

Dette til tross for at vårt samfunnsbidrag til Ranheim og Trøndelag allerede er betydelig. Vi er i full virksomhet på akkurat samme sted som cellulosefabrikken ble grunnlagt i 1884. Den gamle fabrikken som i sin tid la grunnlaget for både arbeidsplasser og lokalsamfunn på Ranheim er i dag på vei til å bli en milliardbedrift. Det betyr vesentlig verdiskaping for kommunen og bidrag til samfunnet:

  • Samlet verdiskaping i Norge er i dag på mer enn 170 millioner kroner
  • Vi bidrar med 60-70 millioner kroner i skatter og avgifter, noe som gir nesten 600 elevplasser i grunnskolen, 130 sykepleiere eller 75 km med asfalt på veiene.

Sameksistens mellom grønn industri, bolig og handelsnæring krever noe.
Vi er også en industrivirksomhet med et lokalsamfunn i sterk vekst som nærmeste nabo. Dette skjer ikke uten friksjon. Industri vil alltid synes og merkes i sine omgivelser. Dette er ikke bare et lokalt spørsmål på Ranheim. Hjørnesteinsbedrifter over hele landet stiller seg spørsmålet om de har mulighet til å utvikle seg videre der de er.

Som industribedrift må vi stadig tilpasse oss nye og strengere krav, for eksempel bygging av et biorenseanlegg ved fabrikken. Arealene vi trenger for å etablere et biorenseanlegg, i tråd med både egne ønsker og Miljødirektoratets krav, er båndlagt av myndighetene i påvente av at planlegging av den nye jernbanetraseen gjennom Ranheim ferdigstilles. Et slikt dilemma, hvor miljøarbeidsplasser kommer i et motsetningsforhold til miljøvennlig transport, setter beslutningstakernes vilje til å satse på grønn industri på prøve.

Forutsigbare rammevilkår er nøkkelen til videreføring og utvikling av grønn industri og verdiskaping, ikke bare i Trondheim, men også på nasjonalt nivå.

Forutsigbare rammevilkår er viktig

blank
Akkurat nå står vi ved et historisk veiskille der de lokale beslutningstakerne avgjør om vi fortsatt skal ha sameksistens mellom
grønn industri, bolig og handel på Ranheim (Foto: Ranheim)..

Uforutsigbarhet i rammevilkårene i Norge er en vesentlig trussel mot våre ambisjoner om bærekraftig vekst. Samtidig ser vi at våre konkurrenter i Europa nyter godt av langsiktig forutsigbarhet på tvers av politiske konstellasjoner. Nærmeste eksempel er Sverige, hvor gode rammevilkår for industrien er bredt politisk forankret, og ligger fast uavhengig av skiftende regjeringer og regionale beslutningstakere.

Gevinsten er betydelig: Vi kan få verdens grønneste produksjon av papir og emballasje på Ranheim, basert på resirkulering og grønn energi i produksjonen.

Vi er et eksempel på at det er mulig å snu den negative trenden i norsk treforedlingsindustri med innovasjon, lønnsomhet og grønn vekst. Ambisjonen er at vi innen noen år skal kunne resirkulere et volum som tilsvarer all kildesortert brun papp i Norge.

Denne veksten innebærer at vi kan ta vår del av dugnaden som skal gi 250.000 flere private arbeidsplasser i Norge. I en tid der vi forbereder oss på et liv etter oljen, er det disse arbeidsplassene som skal sikre velferdsstaten om 30 år.

Derfor har Ranheim Paper & Board AS formulert helt konkrete ønsker til politikerne i Trondheim, som kan oppsummeres i tre punkter:

  1. At planene for utvikling av bydelen Ranheim ivaretar samspill mellom industri, bolig og handel. Vi mener dette er til det beste for bydelen, Trondheim og regionen
  2. At politikerne følger opp sitt eget bystyrevedtak fra desember 2019: Båndlagte områder på Ranheim må fristilles, blant annet for å muliggjøre etablering av biorenseanlegg ved fabrikken
  3. En snarlig avklaring av ny godsterminal i Trondheim som tilrettelegger for miljøvennlig transport på bane og sjø