Slik kan du bidra til miljøet

  • Skaff deg kunnskap om emballasje
  • Vit at emballasjen er egnet for produktet
  • Dersom produktet er en matvare må den oppfylle matkontaktreglene.
  • Følg sorteringsreglene for emballasjeavfall i kommunen du bor i.
  • Sett deg inn i hva de forskjellige miljømerkene betyr

Du kan velge fornybare ressurser der det er tilgjengelig, men for noen områder kan tilgangen være i direkte konkurranse med dyrkbar mark eller regnskog. Fiberemballasje laget av nordiske skoger er en ressurs som det finnes mye av og som faktisk vokser år for år.

At du velger eller ber om å få emballasje laget av fornybare ressurser, gjør at endringen går fortere.

Miljømerking av papiremballasje

Stadig flere merkevareeiere merker emballasjen med FSC-logo eller andre miljømerker. Hva betyr alle disse merkene?

Forest Stewardship Council (FSC) er i dag den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for skogbruk. Ordningen sikrer at FSC-merkede produkter kun inneholder trevirke fra FSC-godkjent skog, uavhengig av antall ledd mellom skog og forbruker.

Mer enn 30 prosent av jordas overflate er dekket av skog. Skogen har stor betydning for verdens befolkning og klima (vann og luft) og sertifiseringsordningen FSC ble etablert på 90-tallet som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer.

FSCs hovedformål er å bidra til et skogbruk der man klarer å ivareta det miljømessig, sosialt og økonomisk ansvaret i fellesskap (bærekraft). Det betyr at det er tatt hensyn til mennesker, dyr, skog og planter under skogsdriften.
Kilde: TINE

Tetra Pak hadde i 2019 levert over 500 milliarder FSC-merkede kartonger. De har kunnet tilby FSC-merket kartong siden 2007 og hjelper på denne måten sine kunder med å nå sine miljømål.
Kilde: Tetra Pak

PEFC 
PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, og er verdens største skogsertifiseringssystem. Dette er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er en ren råvaremerking.

Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance er et amerikansk miljømerke som viser at det er tatt miljø – og bærekraftshensyn under produksjonen. I Norge kan du finne merket på sjokolade, bananer, kaffe, te og trevirke.

Rainforest Alliance arbeider for bevaring av dyreliv og miljø i verdens regnskog og for å sikre biologiske systemer og bærekraftig utvikling. Organisasjonen arbeider også for å bedre forholdene for arbeidere og deres lokalsamfunn. Merket er ikke økologisk.

Svanemerket
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene som er stilt, og deretter betale en avgift. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

Blomsten (Ecolabel)
EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen og omfatter også Norge. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Debio 
Debio har merket mat i over 30 år. De har i dag ikke ett – men mange merker, som alle er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk.

Økologimerkene viser at produktet er produsert uten sprøytegifter og kunstgjødsel. Miljøgevinsten av å utelate slike midler i dyrking av tekstilfibre eller matvarer er stor

Økologimerkene dreier seg bare om råvarefasen til produktet, men kan også brukes på ferdige produkter dersom minst 95 prosent av råvarene er økologiske. Mange tror at økologimerkene viser hvilke produkter som er gode miljøvalg, sunne eller trygge, men det er ikke dette merket forteller. Det sier bare at dyrkingen har skjedd uten skadelige kjemikalier. Resten av produktets reise forteller økologimerkingen ingenting om.

Fairtrade
Fairtrade er en internasjonal, ideell organisasjon som sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-merket finnes på et stort antall produkter over hele verden, som mat, drikke, bomull og tekstiler. Merket følger som hovedregel en råvare gjennom hele verdikjeden. Fairtrade er en av de mest kjente merkeordningene for sosial og bærekraftig utvikling, med høy kjennskap og tillit.

KRAV
KRAV er det svenske merket for økologisk produksjon, men finnes også på en rekke varer i norske butikker.
KRAV-merket garanterer for at en vare er økologisk dyrket. Merket setter krav til at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det stilles også høye krav om dyrevelferd, sosialt ansvar og klimapåvirkning.

Statskontrolleret økologisk
Statskontrolleret økologisk er det danske merket for økologisk produksjon.
Merket garanterer blant annet at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen, og at krav til dyrevelferd er strengere enn i vanlig landbruk. Merket stiller også strenge krav til tilsetningsstoffer.

Ecocert
Ecocert er det franske merket for økologisk produksjon. Ecocert stiller krav til dyrevelferd og at det ikke brukes kunstgjødsel, syntetiske sprøytemidler eller tilsetningsstoffer.

Grønt Punkt-merket er ikke et miljømerke, men en kvittering for at produsenten er med på å finansiere resirkulering av emballasjen.

Kilde: RENAS

Nye symboler for gjenvinning av emballasje

Dette er de nye retursymbolene fra Avfall Norge og Loop.

Det er et uttalt mål for EU og Norge at materialgjenvinning av emballasje skal økes. For å få til dette må sortering av brukt emballasje bli bedre. For å hjelpe til med sorteringen har Loop og Avfall Norge laget nye symboler som er samordnet på nordisk plan.

- Hva betyr disse merkene, da?